Triển khai công tác tháng Thanh Niên 2019

Thành phần: Bí thư ĐTN trường, các bí thư liên chi

Thời gian: 15:30 ngày 28/02/2019 

Chủ trì: Chu Văn Tuấn

Địa điểm: Phòng họp A