Truyền hình Nhân dân đưa tin "Máy thở EPU"

Truyền hình Nhân dân  đưa tin "Máy thở EPU"​