Ban giám hiệu

 

                                TS. Trương Huy Hoàng 

           Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực

                TS. Trương Nam Hưng   

                  Phó Hiệu Trưởng, Trường Đại học Điện lực