Ban giám hiệu

 

1. PGS.TS. Đinh Văn Châu - Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực

Lãnh đạo và điều hành chung hoạt động của Nhà trường, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

1.1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các quy chế, quy định của Trường. Tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường theo quy định.

1.2. Là người đại diện theo pháp luật và là chủ tài khoản của Trường, quyết định việc chi tiêu và sử dụng vốn của Trường tuân theo các quy định của pháp luật và các quy chế, chiến lược, kế hoạch phát triển đã được Hội đồng trường thông qua.

1.3. Công tác tuyển sinh.

1.4. Công tác tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, khen thưởng, kỷ luật.

1.5. Công tác thanh tra, pháp chế.

1.6. Trực tiếp giải quyết các công việc thuộc phạm vi công việc của Phó Hiệu trưởng khi thấy cần thiết.

1.7. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

- Khối phòng: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Thanh tra Pháp chế, Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

- Khối Khoa: Khoa Kỹ thuật điện, Khoa Khoa học Tự nhiên, Bộ môn Khoa học Chính trị.

- Khối Trung tâm: Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp, Trung tâm Đào tạo thường xuyên.

1.8. Trực tiếp chỉ đạo các công tác:

- Đào tạo trình độ đại học.

- Đào tạo thường xuyên, đào tạo nâng cao.

- Khảo thí và đảm bảo chất lượng.

2. PGS.TS. Nguyễn Lê Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực

2.1. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

- Khối phòng: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng Công tác sinh viên.

- Khối Khoa: Khoa Điện tử viễn thông, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Điều khiển và Tự động hóa, Khoa Cơ khí và Động lực, Khoa Công nghệ Năng lượng, Khoa Xây dựng, Khoa Ngoại ngữ.

- Khối Trung tâm: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Chuyển giao công nghệ, Trung tâm Đào tạo nâng cao.

2.2. Phụ trách công tác:

- Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

- Đào tạo trình độ sau đại học.

- Liên kết đào tạo quốc tế.

- Đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn.

- Công tác người học (sinh viên và học viên).

- Bình đẳng giới; Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. TS. Dương Trung Kiên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực

3.1. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

- Khối phòng: Phòng Hành chính Quản trị, Phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng cơ bản.

- Khối Khoa: Khoa Quản lý công nghiệp và Năng lượng, Khoa Kinh tế và Quản lý, Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng an ninh.

- Khối Trung tâm: Trung tâm Học liệu, Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm, Trung tâm Dịch vụ Đời sống, Trung tâm Dịch vụ Cơ sở 2.

3.2. Phụ trách công tác:

- Văn thư, lưu trữ, truyền thông và quan hệ công chúng.

- Mua sắm, đầu tư, xây dựng cơ bản, quản trị cơ sở vật chất.

- Phòng chống cháy nổ; phòng chống bão lụt, thiên tai, dịch bệnh; an toàn lao động, an toàn học đường và vệ sinh môi trường.

3.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.