Ban giám hiệu

 

                                TS. Trương Huy Hoàng 

           Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực

                TS. Trương Nam Hưng   

                  Phó Hiệu Trưởng, Trường Đại học Điện lực

TS. Nguyễn Lê Cường

Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Điện lực

TS. Dương Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Điện lực