Các biểu mẫu khoa học

 

DANH SÁCH BIỂU MẪU PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

1.       Biểu mẫu đề nghị thanh toán bài báo Quốc tế

1.1. Mẫu đề nghị thanh toán bài báo thuộc danh mục bài báo quốc tế. Xem chi tiết tại đây

1.2. Mẫu đề nghị xác nhận bài báo thuộc danh mục bài báo quốc tế. Xem chi tiết tại đây.

2.      Biểu mẫu thực hiện đề tài KHCN cấp Nhà nước – Bộ KH&CN

2.1     Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ. Xem chi tiết tại đây

2.2.    Lý lịch khoa học đơn vị chủ trì thực hiện. Xem chi tiết tại đây

2.3.    Đơn phối hợp của đơn vị tham gia thực hiện. Xem chi tiết tại đây

2.4.    Lý lịch khoa học cá nhân đăng ký thực hiện. Xem chi tiết tại đây

2.5.    Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển cấp Quốc gia. Xem chi tiết tại đây

  3.     Biểu mẫu thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ Công Thương

3.1.     Phiếu đề xuất nhiệm vụ. Xem chi tiết tại đây 

3.2.     Thuyết minh nhiệm vụ. Xem chi tiết tại đây 

3.3.      Lý lịch khoa học cá nhân đăng ký thực hiện. Xem chi tiết tại đây 

3.4.      Bản cam kết thực hiện Đề tài KHCN. Xem chi tiết tại đây 

3.5.       Đề nghị tạm ứng kinh phí thực hiện Đề tài KHCN. Xem chi tiết tại đây 

3.6.      Đề nghị mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ đề tài. Xem chi tiết tại đây 

3.7.      Đề nghị nghiệm thu đề tài. Xem chi tiết tại đây 

3.8.      Báo cáo tổng kết. Xem chi tiết tại đây 

3.9.      Mẫu xác nhận bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu đề tài. Xem chi tiết tại đây 

 4.      Biểu mẫu thực hiện đề tài cấp Sở KHCN thành phố Hà Nội

4.1.      Bìa hồ sơ. Xem chi tiết tại đây 

4.2.     Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ. Xem chi tiết tại đây 

4.3.      Thuyết minh nhiệm vụ. Xem chi tiết tại đây 

4.4.      Lý lịch tổ chức chủ trì.  Xem chi tiết tại đây 

4.5.      Lý lịch cá nhân đăng ký thực hiện.  Xem chi tiết tại đây 

4.6.      Đơn đăng ký phối hợp thực hiện.  Xem chi tiết tại đây 

 5.      Biểu mẫu thực hiện đề tài KHCN nghị định thư

5.1.      Thuyết minh nhiệm vụ.  Xem chi tiết tại đây 

5.2.      Cam kết của tổ chức chủ trì. Xem chi tiết tại đây 

5.3.       Lý lịch khoa học. Xem chi tiết tại đây 

 

7.       Biểu mẫu thực hiện đề tài KHCN cấp Trường

7.1.       Mẫu phiếu đề xuất đề tài KHCN cấp Trường. Xem chi tiết tại đây 

7.2.       Mẫu thuyết minh đề tài cấp trường. Xem chi tiết tại đây 

7.3.       Danh sách đề tài đăng ký theo đơn vị. Xem chi tiết tại đây 

7.4.       Báo cáo tiến độ giữa kỳ. Xem chi tiết tại đây 

7.5.       Đề nghị nghiệm thu. Xem chi tiết tại đây 

7.6.       Hướng dẫn viết báo cáo tổng kết. Xem chi tiết tại đây 

7.7.       Báo cáo hoàn thiện sau nghiệm thu. Xem chi tiết tại đây 

7.8.       Tờ trình xin gia hạn thời gian thực hiện. Xem chi tiết tại đây 

7.9.        Tờ trình xin hủy đề tài. Xem chi tiết tại đây 

8.       Biểu mẫu đăng ký SHTT