Các biểu mẫu khoa học

CÁC BIỂU MẪU PHỤC VỤ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Biểu mẫu đề nghị thanh toán bài báo Quốc tế

1.1. Mẫu đề nghị xác nhận bài báo thuộc danh mục bài báo quốc tế  (tại đây)

1.2. Mẫu đề nghị thanh toán bài báo thuộc danh mục bài báo quốc tế (tại đây)

2. Biểu mẫu thực hiện đề tài KHCN cấp Trường

2.1. Danh sách đề xuất đề tài KHCN cấp trường B01a-DSĐX-ĐHĐL (tại đây)

2.2. Phiếu đề xuất đề tài KHCN cấp trường B01b-ĐXĐT-ĐHĐL (tại đây)

2.3. Phiếu đánh giá đề xuất đề tài KHCN cấp trường B02a-PĐGĐX-ĐHĐL (tại đây)

2.4. Biên bản kiểm phiếu đánh giá đề tài B02b-BBKPĐG-ĐHĐL (tại đây)

2.5. Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài B02c-BBXĐDM-ĐHĐL (tại đây)

2.6. Thuyết minh đề tài khoa học công nghệ B03-TMĐT-ĐHĐL (tại đây)

2.7 Giấy xác nhận phối hợp thực hiện B04a-PHTH-ĐHĐL (tại đây)

2.8 Giấy cam kết ứng dụng kết quả NCKH B04b-PHTH-ĐHĐL (tại đây)

2.9 Biên bản mở hồ sơ B05-BBMHS-ĐHĐL (tại đây)

2.10 Phiếu đánh giá đề tài khoa học công nghệ B06a-PĐGĐT-ĐHĐL (tại đây)

2.11 Tổng hợp phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp B06b- THPĐG-ĐHĐL (tại đây)

2.12 Biên bản họp Hội đồng giao trực tiếp B06c-BBGTT-ĐHĐL (tại đây)

2.13 Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn đề tài B06d-BBTCĐT-ĐHĐL (tại đây)

2.14 Biên bản họp Tổ thẩm định kinh phí B07-BBTĐKP-ĐHĐL (tại đây)

2.15 Hợp đồng khoa học và công nghệ B08a-HĐKHCN-ĐHĐL (tại đây)

2.16 Biên bản thanh lý Hợp đồng B08b-BBTLHĐ-ĐHĐL (tại đây)

2.17 Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài B09-BCĐK-ĐHĐL (tại đây)

2.18 Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài B10-BBKT-ĐHĐL (tại đây)

2.19 Đề nghị nghiệm thu B11-ĐNNT-ĐHĐL (tại đây)

2.20 Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ B12-BCTK-ĐHĐL (tại đây)

2.21 Báo cáo sản phẩm B13-BCSP-ĐHĐL (tại đây)

2.22 Phiếu nhận xét đánh giá, xếp loại đề tài B14a-PĐGNT-ĐHĐL (tại đây)

2.23 Bản tổng hợp kiểm phiếu đánh giá nghiệm thu B14b-KPĐGNT-ĐHĐL (tại đây)

2.24 Biên bản nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ B14c-BBNT-ĐHĐL (tại đây)

2.25 Báo cáo hoàn thiện hồ sơ sau nghiệm thu B15-BCHTHS-ĐHĐL (tại đây)

3. Biểu mẫu thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ Công Thương

3.1 Phiếu đề xuất nhiệm vụ (tại đây)

3.2. Thuyết minh nhiệm vụ (tại đây)

3.3 Lý lịch khoa học cá nhân đăng ký thực hiện (tại đây)

3.4 Bản cam kết thực hiện Đề tài KHCN (tại đây)

3.5 Đề nghị tạm ứng kinh phí thực hiện Đề tài KHCN. (tại đây)

3.6 Đề nghị mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ đề tài (tại đây)

3.7 Đề nghị nghiệm thu đề tài (tại đây)

3.8 Báo cáo tổng kết (tại đây)

3.9 Mẫu xác nhận bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu đề tài. (tại đây

4. Biểu mẫu thực hiện đề tài cấp Sở KHCN thành phố Hà Nội

4.1 Bìa hồ sơ (tại đây)

4.2 Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ (tại đây)

4.3 Thuyết minh nhiệm vụ (tại đây)

4.4 Lý lịch tổ chức chủ trì (tại đây)

4.5 Lý lịch cá nhân đăng ký thực hiện (tại đây)

4.6 Giấy xác nhận phối hợp thực hiện (tại đây)

   5. Biểu mẫu thực hiện đề tài KHCN nghị định thư

5.1 Thuyết minh nhiệm vụ (tại đây)

5.2 Cam kết của tổ chức chủ trì (tại đây)

5.3 Lý lịch khoa học (tại đây)

6. Biểu mẫu thực hiện đề tài KHCN cấp Nhà nước – Bộ KH&CN

6.1 Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ (tại đây)

6.2 Lý lịch khoa học đơn vị chủ trì thực hiện (tại đây)

6.3 Đơn phối hợp của đơn vị tham gia thực hiện (tại đây)

6.4 Lý lịch khoa học cá nhân đăng ký thực hiện (tại đây)

6.5 Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển cấp Quốc gia. (tại đây)

7. Khác

Đơn đề nghị xác nhận lý lịch khoa học (tại đây)

8. Biểu mẫu đối với đề tài người học:

8.1. Phiếu đề xuất đề tài NCKH của người học B01-ĐXĐT.NH-ĐHĐL (tại đây)

8.2. Phiếu thông tin về người học chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài B02-CNĐT.NH-ĐHĐL (tại đây)

8.3. Thuyết minh đề tài B03-TMĐT.NH-ĐHĐL (tại đây)

8.4. Phiếu đánh giá đề tài NCKH của người học B04a-PĐGĐT.NH-ĐHĐL (tại đây)

8.5. Biên bản họp Hội đồng tư vấn nội dung và tài chính B04b-BBGTT.NH-ĐHĐL (tại đây)

8.6. Đề nghị nghiệm thu B05-ĐNNT.NH-ĐHĐL (tại đây)

8.7. Báo cáo tổng kết đề tài NCKH B06-BCTK.NH-ĐHĐL (tại đây)

8.8. Phiếu nhận xét đánh giá, xếp loại đề tài B07a-PĐGNT.NH-ĐHĐL (tại đây)

8.9. Bản tổng hợp kiểm phiếu đánh giá nghiệm thu B07b-KPĐGNT.NH-ĐHĐL (tại đây)

8.10. Biên bản nghiệm thu đề tài NCKH B07c-BBNT.NH-ĐHĐL (tại đây)

8.11. Báo cáo hoàn thiện hồ sơ sau nghiệm thu B08-BCHTHS.NH-ĐHĐL (tại đây)

9. Biểu mẫu đăng ký Sỡ hữu trí tuệ: (Thông tư, Hướng dẫn)

9.1. Tờ khai đăng ký sáng chế - Mẫu số 01-SC (tại đây)           

9.2. Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí - Mẫu số 02-TKBT (tại đây)

9.3. Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp - Mẫu số 03-KDCN (tại đây)

9.4. Tờ khai đăng ký nhãn hiệu - Mẫu số 04-NH (tại đây)

9.5. Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý-  Mẫu số 05-CDĐL (tại đây)