Các biểu mẫu khoa học

 

DANH SÁCH BIỂU MẪU PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

STT

Nội dung

Tên biểu mẫu

Xem chi tiết

1

Danh sách đề xuất đề tài KHCN cấp trường B01a-DSĐX-ĐHĐL

B01a-DSĐX-ĐHĐL

Tải về

2

Phiếu đề xuất đề tài KHCN cấp trường B01b-ĐXĐT-ĐHĐL

B01b-ĐXĐT-ĐHĐL

Tải về

3

Phiếu đánh giá đề xuất đề tài KHCN cấp trường B02a-PĐGĐX-ĐHĐL

B02a-PĐGĐX-ĐHĐL

Tải về

4

Biên bản kiểm phiếu đánh giá đề tài B02b-BBKPĐG-ĐHĐL

B02b-BBKPĐG-ĐHĐL

Tải về

5

Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài B02c-BBXĐDM-ĐHĐL

B02c-BBXĐDM-ĐHĐL

Tải về

6

Thuyết minh đề tài khoa học công nghệ B03-TMĐT-ĐHĐL

B03-TMĐT-ĐHĐL

Tải về

7

Giấy xác nhận phối hợp thực hiện

B04a-PHTH-ĐHĐL

Tải về

8

Giấy cam kết ứng dụng kết quả NCKH B04a-PHTH-ĐHĐL

B04b-CKUD-ĐHĐL

Tải về

9

Biên bản mở hồ sơ B05-BBMHS-ĐHĐL

B05-BBMHS-ĐHĐL

Tải về

10

Phiếu đánh giá đề tài khoa học công nghệ B06a-PĐGĐT-ĐHĐL

B06a-PĐGĐT-ĐHĐL

Tải về

11

Tổng hợp phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp B06b- THPĐG-ĐHĐL

B06b- THPĐG-ĐHĐL

Tải về

12

Biên bản họp Hội đồng giao trực tiếp B06c-BBGTT-ĐHĐL

B06c-BBGTT-ĐHĐL

Tải về

13

Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn đề tài B06d-BBTCĐT-ĐHĐL

B06d-BBTCĐT-ĐHĐL

Tải về

14

Biên bản họp Tổ thẩm định kinh phí B07-BBTĐKP-ĐHĐL

B07-BBTĐKP-ĐHĐL

Tải về

15

Hợp đồng khoa học và công nghệ B08a-HĐKHCN-ĐHĐL

B08a-HĐKHCN-ĐHĐL

Tải về

16

Biên bản thanh lý Hợp đồng B08b-BBTLHĐ-ĐHĐL

B08b-BBTLHĐ-ĐHĐL

Tải về

17

Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài B09-BCĐK-ĐHĐL

B09-BCĐK-ĐHĐL

Tải về

18

Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài B10-BBKT-ĐHĐL

B10-BBKT-ĐHĐL

Tải về

19

Đề nghị nghiệm thu B11-ĐNNT-ĐHĐL

B11-ĐNNT-ĐHĐL

Tải về

20

Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ B12-BCTK-ĐHĐL

B12-BCTK-ĐHĐL

Tải về

21

Báo cáo sản phẩm B13-BCSP-ĐHĐL

B13-BCSP-ĐHĐL

Tải về

22

Phiếu nhận xét đánh giá, xếp loại đề tài B14a-PĐGNT-ĐHĐL

B14a-PĐGNT-ĐHĐL

Tải về

23

Bản tổng hợp kiểm phiếu đánh giá nghiệm thu B14b-KPĐGNT-ĐHĐL

B14b-KPĐGNT-ĐHĐL

Tải về

24

Biên bản nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ B14c-BBNT-ĐHĐL

B14c-BBNT-ĐHĐL

Tải về

25

Báo cáo hoàn thiện hồ sơ sau nghiệm thu B15-BCHTHS-ĐHĐL

B15-BCHTHS-ĐHĐL

Tải về