Báo cáo tình hình khảo sát việc làm năm 2021 (sinh viên tốt nghiệp 2020)

Báo cáo tình hình khảo sát việc làm năm 2021 (sinh viên tốt nghiệp 2020)

Nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường và quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dục đào tạo; đồng thời thực hiện chức năng là đơn vị cầu nối giữa đào tạo với thực tiễn, đáp ứng các nhu cầu xã hội, Trường Đại học Điện lực đã tiến hành khảo sát và công khai tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp năm 2021 của hệ đại học chính quy và hệ đại học liên thông chính quy (năm tốt nghiệp 2020) theo từng chuyên ngành đào tạo.

Xem chi tiết:

- Hệ đại học chính quy tại (File đính kèm)

- Hệ đại học liên thông chính quy tại (File đính kèm)