Thông tin khảo sát việc làm năm 2017 (sinh viên tốt nghiệp năm 2016)

Nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường và quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dục đào tạo; đồng thời thực hiện chức năng là đơn vị cầu nối giữa đào tạo với thực tiễn, đáp ứng các nhu cầu xã hội, Trường Đại học Điện lực đã tiến hành khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp bằng thứ nhất hệ đại học năm 2017 (sinh viên tốt nghiệp năm 2016) theo từng chuyên ngành đào tạo.

Kết quả khảo sát tỉ lệ việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp là một trong các căn cứ để nhà trường nghiên cứu, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn; tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm; đồng thời cũng là cơ sở để đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, đăng ký mở ngành đào tạo và phục vụ cho công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra theo quy định. 

Xem chi tiết nội dung tại đây.