Thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học - Chuyên ngành Hệ thống điện, hệ Vừa làm vừa học năm 2023

Xem chi tiết  thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học - Chuyên ngành Hệ thống điện, hệ Vừa làm vừa học năm 2023 tại file đính kèm