Thông báo về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2022-2023

Thông báo về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2022-2023

Căn cứ Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-ĐHĐL ngày 25/12/2019 của Trường Đại học Điện lực về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 208/ QĐ-ĐHĐL ngày 8/3/2022 của Trường Đại học Điện lực về ban hành quy quy chế đào tạo trình độ đại học tại trường Đại học Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-ĐHĐL ngày 01/04/2022 của Trường Đại học Điện lực về việc ban hành Quy định xét và cấp học bổng tại Trường Đại học Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-ĐHĐL ngày 16/06/2021 của Trường Đại học Điện lực về việc quy định mức thu học phí và các khoản thu khác đối với sinh viên, học viên năm 2022-2023;

Căn cứ vào kế hoạch và tiến độ đào tạo, Nhà trường thông báo điều kiện để được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối sinh viên học kỳ I năm học 2022-2023 như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Học bổng khuyến khích học tập (KKHT) cấp cho sinh viên hệ đại học chính quy đang học văn bằng thứ nhất và trong thời gian đào tạo chính khóa theo chương trình chuẩn tại Trường Đại học Điện lực có thành tích tốt trong rèn luyện.

Học bổng KKHT không áp dụng đối với sinh viên hệ vừa làm vừa học, học viên cao học, nghiên cứu sinh. Sinh viên trong thời gian nghỉ học tạm thời, kéo dài không được xét cấp học bổng KKHT.

Danh sách dự kiến được xét học bổng xem tại File đính kèm

2.  Nguồn học bổng

Nguồn học bổng KKHT được trích từ nguồn kinh phí của Nhà trường.

Nguồn học bổng được phân bổ theo từng khóa học và từng chuyên ngành, ngành đào tạo.

3.  Điều kiện để được xét, cấp học bổng

Sinh viên phải hoàn thành khối lượng học tập tối thiểu theo chương trình đào tạo chuẩn của học kỳ xét học bổng; Đối với những sinh viên có học phần học vượt, thì tổng số tín chỉ đăng ký không nhỏ hơn số tín chỉ theo chương trình đào tạo chuẩn của học kỳ xét học bổng.

Điểm thi lần thứ nhất của tất cả học phần trong học kỳ không dưới điểm D; Học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng (nếu có) thì phải xếp loại đạt.

Điểm trung bình chung (TBC) của học kỳ xét học bổng KKHT đạt từ 2.50 trở lên (không tính điểm môn học Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng).

Trong học kỳ xét học bổng sinh viên phải có kết quả rèn luyện (KQRL) đạt từ loại khá trở lên; không nợ học phí; không bị kỷ luật.

Trường hợp các sinh viên có điểm TBC học tập của học kỳ xét học bổng KKHT bằng nhau, thì ưu tiên theo thứ tự như sau:

- Điểm rèn luyện của học kỳ xét;

- Điểm TBC tính đến thời điểm xét;

- Điểm trung bình KQRL đến thời điểm xét;

- Hoàn cảnh gia đình;                                                                                                 

- Những thành tích về nghiên cứu khoa học;

- Những đóng góp về hoạt động phong trào, hoạt động xã hội khác của sinh viên.

Xem điều kiện chi tiết cho các chuyên ngành có sinh viên được xét học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2022-2023 tại đây

4.  Thời gian hưởng học bổng

Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo từng học kỳ và được cấp 5 tháng trong 01 kỳ học.

5.  Mức học bổng

a) Mức học bổng loại khá: Có điểm TBC học tập đạt loại khá trở lên và điểm rèn luyện phải đạt loại khá trở lên.

b) Mức học bổng loại giỏi: Có điểm TBC học tập đạt loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện phải đạt loại tốt trở lên.

c) Mức học bổng loại xuất sắc: Có điểm TBC học tập đạt loại xuất sắc và điểm rèn luyện phải đạt loại xuất sắc.

Các sinh viên có thắc mắc liên hệ với cô Trịnh Thị Hoàng - Phòng Công tác sinh viên (nhà E102) điện thoại: 02422185719 trong giờ hành chính hoặc viết đơn (theo mẫu đính kèm) đến hết ngày 05/06/2023. Sau thời gian trên nhà trường sẽ không giải quyết.