Báo cáo công khai năm học 2022-2023

Báo cáo công khai năm học 2022-2023

Thực hiện quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống quốc dân. Trường Đại học Điện lực  thực hiện công khai các báo cáo năm học 2022-2023 như sau:

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục Đại học

Download

Download

Download

2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục Đại học

Download

3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục Đại học

Download

4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục Đại học

Download

5. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục Đại học

Download