Trung tâm

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC TRƯỜNG

STT TÊN TRUNG TÂM LIÊN HỆ
1 Trung tâm đào tạo thường xuyên

Tầng 3, Nhà B, trường Đại học Điện lực

http://ctc.epu.edu.vn

2 Trung tâm đào tạo nâng cao

Tầng 4, Nhà B, trường Đại học Điện lực

http://act.epu.edu.vn

3 Trung tâm CRCT

Tầng 4, Nhà B, trường Đại học Điện lực

4 Trung tâm dịch vụ đời sống

Tầng 1, Nhà N, trường Đại học Điện lực

5 Trung tâm học liệu

Trung tâm học liệu, trường Đại học Điện lực

http://arc.epu.edu.vn

6 Trung tâm NC và chuyển giao KHCN

Tầng 3, Nhà B, trường Đại học Điện lực

7 Trung tâm Công nghệ thông tin

Tầng 1, Nhà B, trường Đại học Điện lực

http://itc.epu.edu.vn

8 Trung tâm hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp

Tầng 3, nhà B, Trường Đại học Điện lực

http://ces.epu.edu.vn

9 Trung tâm dịch vụ đời sống cơ sở 2

Cơ sở 2, Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội

https://cs2.epu.edu.vn

10 Trung tâm thí nghiệm thực hành

Địa chỉ: Văn phòng: A106, Nhà A - Trường Đại học Điện lực

https://pw.epu.edu.vn/