Giới thiệu

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, mục tiêu của Trường

1. SỨ MẠNG

Trường Đại học Điện lực là trường đại học công lập đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tư vấn chính sách, chuyển giao tri thức, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, góp phần xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

2. TẦM NHÌN

Là trường đại học đa ngành theo định hướng ứng dụng có uy tín trong và ngoài nước, từng bước khẳng định vị thế hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trách nhiệm - Sáng tạo - Hiệu quả.

4. MỤC TIÊU

Trở thành trường đại học theo hướng ứng dụng hàng đầu Việt Nam, theo mô hình tự chủ toàn diện, hội nhập với nền giáo dục tiên tiến khu vực và quốc tế. Người học được đào tạo toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường lao động, có khả năng học tập suốt đời, có năng lực sáng tạo và khởi nghiệp. Kết quả nghiên cứu khoa học đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 5. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Giáo dục toàn diện, vững nền tảng, bền tương lai.