Hội đồng trường

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC NHIỆM KỲ 2016-2021

STT Họ và tên Chức vụ/hội đồng  Chức vụ/Đơn vị hiện nay
1 Lê Anh Tuấn Chủ tịch Trưởng khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Điện lực.
2 Dương Trung Kiên Thư ký Trưởng khoa Quản lý công nghiệp và năng lượng, Trường Đại học Điện lực.
3

Trương Huy Hoàng

Thành viên

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Trường Đại học Điện lực.   

4

Trương Nam Hưng

Thành viên

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Điện lực

5 Nguyễn Tiến Chương Thành viên

Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Phát điện I

6 Đỗ Đức Quân Thành viên Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương
7 Hồ Mạnh Tuấn Thành viên Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
8 Nguyễn Thế Vinh Thành viên Phụ trách phát triển dự án, Ban Dự án Điện độc lập số I, Tập đoàn Sumitomo, Nhật Bản
9 Kiều Tuấn Anh Thành viên Quản đốc Xưởng thực hành, Trường Đại học Điện lực
10 Nguyễn Minh Khoa Thành viên Trưởng khoa Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Điện lực
11 Nguyễn Thị Thu Hà Thành viên Phó trưởng khoa CNTT, Trường Đại học Điện lực
12

Phạm Duy Phong

Thành viên Phó trưởng khoa ĐTVT, Trường Đại học Điện lực
13

Vũ Duy Thuận

Thành viên Phó trưởng khoa Điều khiển và tự động hóa
14

Trịnh Văn Toàn

Thành viên Chủ tịch công đoàn trường, Trường Đại học Điện lực
15

Chu Văn Tuấn

Thành viên Bí thư Đoàn thanh niên, Trường Đại học Điện lực