Ban giám hiệu

 

     PGS. TS. Đinh Văn Châu

        Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực

Lãnh đạo và điều hành chung các hoạt động của Nhà trường.

Phụ trách các mảng công tác: xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các quy chế, quy định của Trường; công tác tuyển sinh; tổ chức – nhân sự; tài chính; công tác thanh tra, pháp chế.

Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Thanh tra Pháp chế, Khoa Kỹ thuật điện, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp.

Trực tiếp giải quyết các công việc thuộc phạm vi công việc của Phó Hiệu trưởng khi cần thiết.

                TS. Trương Nam Hưng   

              Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực

Phụ trách các mảng công tác: đào tạo chính quy các trình độ từ cao đẳng đến tiến sĩ; đào tạo hệ vừa học vừa làm; khảo thí và đảm bảo chất lượng; bình đẳng giới.

Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Khoa Khoa học tự nhiên, Khoa Ngoại ngữ, Bộ môn Khoa học Chính trị, Trung tâm Đào tạo thường xuyên.

TS. Nguyễn Lê Cường

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực

Phụ trách các mảng công tác: nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; liên kết đào tạo quốc tế; đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn.

Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Khoa Điện tử Viễn thông, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Điều khiển và Tự động hóa, Khoa Cơ khí và Động lực, Khoa Công nghệ Năng lượng, Khoa Xây dựng, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ, Trung tâm Đào tạo Nâng cao.

Nhiệm vụ khác: thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

TS. Dương Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực

Phụ trách các mảng công tác: văn thư, lưu trữ, truyền thông và quan hệ công chúng; mua sắm, đầu tư, xây dựng cơ bản, quản trị cơ sở vật chất; phòng chống cháy nổ; phòng chống bão lụt, thiên tai, dịch bệnh; an toàn lao động, an toàn học đường và vệ sinh môi trường.

Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Hành chính Quản trị, phòng Quản lý Đầu tư và Xây dựng cơ bản, Khoa Quản lý Công nghiệp và Năng lượng, Khoa Kinh tế và Quản lý, Bộ môn Giáo dục Thể chất và Quốc phòng An ninh, Trung tâm Đào tạo Học liệu, Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm, Trung tâm Dịch vụ Đời sống, Trung tâm Dịch vụ Cơ sở 2.