{{ CategoryName }}

Tên đề tài Tên bài báo Năm nghiệm thu Năm công bố
{{ listResearch.Title }} {{$index + 1}}. {{ listResearch.Title }}
Tác giả: {{ listResearch.Member }}
Tên tạp chí: {{ listResearch.MagazineName }} - ISSN: {{ listResearch.Code }}
{{ listResearch.Year }}