Báo cáo tình hình khảo sát việc làm năm 2019 (sinh viên tốt nghiệp 2018)

Nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường và quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dục đào tạo; đồng thời thực hiện chức năng là đơn vị cầu nối giữa đào tạo với thực tiễn, đáp ứng các nhu cầu xã hội, Trường Đại học Điện lực đã tiến hành khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp bằng thứ nhất hệ đại học năm 2019 (năm tốt nghiệp 2018) theo từng chuyên ngành đào tạo.

Xem chi tiết danh sách tình hình việc việc làm của sinh viên năm 2019 (năm tốt nghiệp 2018) tại file đính kèm