Bế giảng lớp CBQL cấp 4 của NPC

Thành phần: Học viên lớp Cán bộ quản lý, NPC

Thời gian: 9:00 thứ 4 ngày 17/10/2018.

Địa điểm: Hội trường M

Chủ trì: NPC