Hội thảo thông tin về công nghệ thông tin 4.0 của trường ĐH Deakin

Nội dung: Hội thảo thông tin về công nghệ thông tin 4.0 của trường ĐH Deakin

- Chủ trì Phó Hiệu trưởng Nguyễn Lê Cường
- Thành phần QLKH&HTQT, CNTT, SV khoa CNTT ---
- Địa điểm Hội trường M
- Thời gian 22/11/2019