Họp BCH Hội cựu chiến binh

Nội dung: Họp BCH Hội cựu chiến binh

- Chủ trì: Ông Lập
- Thành phần: Ông Thành (CTSV),Ông Tú (QLKH&HTQT)
- Địa điểm: Phòng họp B1
- Thời gian: 24/07/2019