Hợp đồng liên kết đào tạo với Genetic Singapore

Nội dung: Hợp đồng liên kết đào tạo với Genetic Singapore


- Chủ trì: Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng
- Thành phần: Phòng TTrPC, Khoa KTQL, Phòng KHTC, Phòng ĐT, Phòng TCCB ---
- Địa điểm: Phòng họp A
- Thời gian: 23/07/2019