Họp với công ty Cổ phần thiết bị điện Miền Bắc

Họp với công ty Cổ phần thiết bị điện Miền Bắc

- Chủ trì Trương Huy Hoàng
- Thành phần Nguyễn Lê Cường, Nguyễn Ngọc Trung, Bùi Mạnh Tú, Tiêu Xuân Hoàng, Nguyễn Thị Mai, Trương Hồng Quân
- Địa điểm PH A
- Thời gian 23/07/2019, 10h00