Khai giảng lớp bồi dưỡng tài nguyên giáo dục mở

Nội dung: Khai giảng lớp bồi dưỡng tài nguyên giáo dục mở
- Chủ trì: Hiệp hội các trường ĐH, CĐ VN Trương Huy Hoàng
- Thành phần: Nguyễn Thị Thu Hà, Hoàng Thị Kim Oanh, Bùi Mạnh Tú, Đoàn Vũ Trọng Anh
- Thời gian 01/08/2019
- Địa điểm Hội trường M