Khai giảng lớp cao học khóa CH6

Thành phần: BGH, Trưởng phó các đơn vị liên quan, các thầy cô tham gia công tác đào tạo sau đại học.

Thời gian: thứ 7 ngày 13 tháng 10 năm 2018

Địa điểm: Hội trường M