Khai giảng lớp đào tạo cán bộ quản lý cấp 4 của NPC

Ngày 25 tháng 6 năm 2018, tại trường Đại học Điện lực sẽ diễn ra buổi lễ Khai giảng lớp cán  bộ quản lý cấp 4 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Thông tin chi tiết về lễ khai giảng như sau:

- Thời gian: 8h00 ngày 25/6/2018

- Địa điểm: Phòng A.412, tầng 4, nhà A.

- Chủ trì: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

- Thành phần tham dự: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, đại biểu EPU và các học viên.