Làm việc về PTN trọng điểm Quốc gia

Thành phần: Nhóm dự án, Giảng viên khoa KTĐ.

Thời gian: 8h thứ 5 ngày 20/9/2018

Địa điểm: PTN trọng điểm quốc gia.