Làm việc với công ty ABM

Nội dung:  Làm việc với công ty ABM

- Chủ trì: Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng
- Thành phần: Ông Tú, ông Hoàng, ông Quân (QLKH&HTQT); Ông Thái Anh (ĐT&XDCB); ông Hải (CNNL) 
- Địa điểm: PH A
- Thời gian: 04/03/2020