Làm việc với công ty ASC về phân hệ khảo thí

Nội dung: Làm việc với công ty ASC về phân hệ khảo thí

- Chủ trì: Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng
- Thành phần: KT&ĐBCL ---
- Thời gian: 19/02/2020
- Địa điểm: Phòng họp B2