Làm việc với công ty CISCO

Nội dung Làm việc với công ty CISCO

- Chủ trì: Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng
- Thành phần: Ông Cường (PHT), Ông Ngọc (ĐTVT), Bà Hà (TT CNTT), Ông Tùng (CNTT) ---
- Địa điểm: PHA
- Thời gian: 28/02/2020