Làm việc với ĐH Khoa học kỹ thuật điện tử Quế Lâm(Trung Quốc)

Nội dung: Làm việc với ĐH Khoa học kỹ thuật điện tử Quế Lâm(Trung Quốc)


- Chủ trì Phó: Hiệu trưởng Nguyễn Lê Cường
- Thành phần: Nguyễn Thị Thu Hà, Hoàng Thị Kim Oanh, Lương Thị Quỳnh An, Tống Thùy Vân
-  Địa điểm: PH A
- Thời gian: 09/12/2019