Làm việc với Lãnh đạo nhà máy Nhiệt điện Phả Lại I về nội dung phối hợp xây dựng Bộ tài liệu kiểm tra, sát hạch một số vị trí, chức danh tại nhà máy

Nội dung Làm việc với Lãnh đạo nhà máy Nhiệt điện Phả Lại I về nội dung phối hợp xây dựng Bộ tài liệu kiểm tra, sát hạch một số vị trí, chức danh tại nhà máy
- Chủ trì Ông Thủy (Chủ tịch)
- Thành phần Bùi Mạnh Tú, Tiêu Xuân Hoàng
- Địa điểm Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 1
- Thời gian 28/10/2019