Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ thanh niên vận động hiến máu EPU

Nội dung Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ thanh niên vận động hiến máu EPU
- Chủ trì BT ĐTN
- Địa điểm Sân Cầu lông
- Thời gian 30/10/2019