Lớp CBQL cấp 4 đi thực tập thực tế tại Thanh Hóa

Thành phần: Lãnh đạo NPC, TT ĐTTX, Học viên lớp cán bộ quản lý cấp 4.

Địa điểm: PC Thanh Hóa.

Thời gian: Từ 3/10/2018 - 8/10/2018.

Chủ trì: NPC