Ngày hội tuyển dụng của Tập Đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải cho sinh viên khóa D9 kỹ thuật

1. Thành phần: Sinh viên khối D9 kỹ thuật, trung tâm hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp.

2. Chủ trì: Ông Hoàng

3. Địa điểm: Trường Đại học Điện lực.

4. Thời gian: Ngày 26/12/2018