Nghị quyết về phương hướng hoạt động hợp tác, liên kết với các cơ quan, doanh nghiệp năm 2023 của Trường Đại học Điện lực

 Nghị quyết về phương hướng hoạt động hợp tác, liên kết với các cơ quan, doanh nghiệp năm 2023 của Trường Đại học Điện lực

Xem chi tiết Nghị quyết 09/NQ-HĐT về phương hướng hoạt động hợp tác, liên kết với các cơ quan, doanh nghiệp năm 2023 của Trường Đại học Điện lực tại File đính kèm.