Tập huấn phần mềm quản trị trường cho giảng viên toàn trường

Nội dung:  Tập huấn phần mềm quản trị trường cho giảng viên toàn trường.

- Chủ trì: Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng
- Thành phần: Toàn bộ giảng viên trường ---
- Thời gian: 12/02/2020
- Địa điểm: Hội trường M