Thông báo lần 2 về việc nộp học phí đăng ký môn học tự động Học kỳ 1 Năm học 2023-2024 đối với sinh viên Khóa D17 Đại học chính quy

Thông báo lần 2 về việc nộp học phí đăng ký môn học tự động Học kỳ 1 Năm học 2023-2024 đối với sinh viên Khóa D17 Đại học chính quy

Xem chi tiết Thông báo tại File đính kèm