Thông báo số 02 về việc mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học quốc tế Châu Á về môi trường và kỹ thuật điện năm 2023 (2023 IEEE Asia Meeting on Environment and Electrical Engineering - 2023 EEE-AM)

Thông báo số 02 về việc mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học quốc tế Châu Á về môi trường và kỹ thuật điện năm 2023 (2023 IEEE Asia Meeting on Environment and Electrical Engineering - 2023 EEE-AM)

Xem chi tiết Thông báo tại File đính kèm.