Thông báo tổ chức các lớp học bổ trợ Tiếng Anh cho sinh viên nhằm đặt chuẩn đầu ra Tiếng Anh của Trường Đại học Điện lực

Xem chi tiết tại file đính kèm