Thông báo về kế hoạch khám sức khỏe tuyển sinh Hệ Đại học Đ14 năm học 2019-2020 (lần 2)

Xem chi tiết thông báo tại file đính kèm