Thông báo về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí kỳ I năm học 2023 - 2024 sinh viên khóa D18

Thông báo về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí kỳ I năm học 2023 - 2024 sinh viên khóa D18 

Xem chi tiết Thông báo về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí kỳ I năm học 2023 - 2024 sinh viên khóa D18 tại File đính kèm