Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2017TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Trường Đại học Điện lực thông báo việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý vơi nội dung sau:

1. Thông tin về đơn vị có tài sản đấu giá

1.1. Tên đơn vị: Trường Đại học Điện lực

1.2. Địa chỉ: số 235 đường Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

2. Thông tin về tài sản đấu giá: Theo phụ lục đính kèm.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 49.500.000 đồng (bằng chữ: bốn mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).

4. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản 17/11/2016

5. Hồ sơ đăng ký tham gia:

5.1. Công văn đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản;

5.2. Hồ sơ năng lực chứng minh đủ năng lực thực hiện theo tiêu chí tại Mục 4 của thông báo này;

5.3. Bảng báo giá thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài được để trong phong bì và có niêm phong;

5.4. Phương án tổ chức bán đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký

6.1. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 11h30 ngày 12 tháng 10 năm 2021.

6.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính Quản trị, Trường Đại học Điện lực. Địa chỉ: số 235 đường Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, điện thoại: 024.22182711.

Trường Đại học Điện lực thông báo tới các đơn vị tổ chức bán đấu giá. Đơn vị nào có nhu cầu tham gia cung cấp dịch vụ xem thông tin chi tiết trên website Trường Đại học Điện lực https://epu.edu.vn/ và nộp hồ sơ về địa chỉ sau:

Xem chi tiết thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý tại File đính kèm.