Thông báo về việc nộp học phí đăng ký môn học tự động Học kỳ II năm học 2023-2024 đối với sinh viên đại học chính quy Khóa D18

Thông báo về việc nộp học phí đăng ký môn học tự động Học kỳ II năm học 2023-2024 đối với sinh viên đại học chính quy Khóa D18 

Xem chi tiết Thông báo tại File đính kèm