Thông báo về việc thi lần 2 - HK 2 yêu cầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống SARS - CoV-2