Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học, cao đẳng tốt nghiệp tháng 6 năm 2023

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học, cao đẳng tốt nghiệp tháng 6 năm 2023 

Xem chi tiết Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học, cao đẳng tốt nghiệp tháng 6 năm 2023 của Trường Đại học Điện lực tại File đính kèm