Thông báo về việc ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Xem chi tiết thông báo ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 tại File đính kèm.