Thông báo về việc ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức nguồn nhân lực trình độ cao năm 2023

Xem chi tiết ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức nguồn nhân lực trình độ cao năm 2023 tại File đính kèm.