Quyết định việc công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020

Quyết định việc công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020

Căn cứ Quyết định số 4010/QĐ-BCT ngày 06/10/2016 của Bộ Công Thương quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐT ngày 01/10/2019 của Hội đồng trường Trường Đại học Điện lực về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-HĐT ngày 26/8/2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Điện lực về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Điện lực;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Biên bản số 1668/BB-ĐHĐL ngày 18/11/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên về việc thông qua kết quả kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 Trường Đại học Điện lực;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 của Trường Đại học Điện lực (danh sách đính kèm xem tại đây).

Điều 2. Trưởng các đơn vị HCQT, TCCB, KHTC, ĐT, CNTT, KTĐ, KHCT, TT HTVL&KN, TT DVCS2, cá nhân có tên tại Điều 1 và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.