Tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thực hiện công văn số 72-HD/ĐUK của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Đảng ủy trường Đại học Điện lực đã có kế hoạch tuyên truyền cổ động trực quan, kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Cụ thể, nội dung tuyên truyền khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trong đó nhấn mạnh: Truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Khẳng định và tôn vinh sự cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng là vô giá; việc chăm sóc các đối tượng này là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, của thế hệ hôm nay và mai sau.

Ngày thương binh liệt sĩ 27/7 là ngày đồng bảo ta nhớ ơn các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc

Tuyên truyền công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; việc khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng...; đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực trong thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, liệt sĩ và người có công; chủ động rà soát và đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thương binh, liệt sĩ và các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng...

Ngoài ra, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; những kết quả và hạn chế, bất cập trong các chủ trương, chính sách cần phải bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn. Những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sĩ, người có công trong cả nước và Thủ đô Hà Nội.

Đồng thời, biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống.

Qua đó giáo dục thế hệ trẻ lòng biết ơn sâu sắc và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; tích cực tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, hiệu quả, bồi đắp lòng tự hào, giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc; các hoạt động thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và công tác quản lý, cải tạo, nâng cấp, trùng tu các khu di tích, các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Ngày 27/7 hàng năm phản ánh sự đánh giá của Đảng, Nhà nước, nhân dân với những gia đình đã có người hy sinh vì Tổ Quốc nhằm phát huy tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần cách mạng và niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn, lãnh đạo. 

Cũng thông qua đó nhằm động viên và phát huy truyền thống cách mạng trong công cuộc đổi mới đất nước. Công tác Thương binh Liệt sĩ và chính sách đối với những người có công với cách mạng chính là thể hiện tính ưu việt và bản chất của Đảng và Nhà nước ta. Tạo điều kiện củng cố niềm tin vào nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như sự quản lý của nhà nước.

Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy – Ban giám hiệu trường Đại học Điện lực toàn thể CBCNV, sinh viên toàn trường đã và đang thực hiện tốt khẩu hiệu: Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ! - Đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)! - Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng./.

Nguồn: HCQT