Thông báo tuyển dụng của Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ Ngôi sao Châu Á

Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ Ngôi sao Châu Á thông báo tuyển dụng như sau:

Download thông tin