Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2

Thông báo số : 2059/TB-ĐHĐL  Tuyển dụng viên chức đợt 2

Xem chi tiết tại đây

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức đính kèm tại đây