Thông báo tuyển dụng viên chức (đợt 4)

Trường Đại học Điện lực trân trọng thông báo tuyển dụng viên chức đợt 4 năm học 2017 - 2018 như sau:

2346trang1.jpg

2346trang2.jpg

 

2346trang3.jpg

2346trang4.jpg

2346trang5.jpg